STATUT STOWARZYSZENIA
KRAKOWSKA GRUPA RATOWNICZA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Krakowska Grupa Ratownicza i w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych lub osób prawnych, zawiązanym dla podejmowania wszechstronnej działalności w kierunku rozpowszechniania wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu, zwanego dalej Statutem.

5. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

Rozdział II
Cele i środki działania

1. Celami Stowarzyszenia są:
a. działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, ochrony i promocji zdrowia,
b. działania na rzecz zwiększenia dostępności do wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy, ochrony i promocji zdrowia,
c. wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy w środowiskach związanych z ratownictwem medycznym, a także współpraca z jednostkami samorządowymi i administracji rządowej w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia,
d. działania polegające na inicjowaniu, organizacji i koordynacji zajęć z zakresu ratownictwa medycznego,
e. działalność charytatywna, wspieranie dobroczynności i działalność w zakresie pomocy społecznej,
f. działalność oświatowa,
g. ratownictwo i ochrona ludności,
h. niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

2. Stowarzyszenie może realizować swoje cele przez:
a. organizowanie spotkań, prelekcji, sympozjów, szkoleń, debat, konferencji oraz seminariów dotyczących ratownictwa medycznego,
b. uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach w zakresu ratownictwa medycznego,
c. organizowanie i koordynację pokazów pierwszej pomocy,
d. organizowanie i koordynację zabezpieczenia medycznego imprez i zgromadzeń, w tym również mających charakter masowy,
e. opracowywanie i wydawanie materiałów dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia,
f. organizowanie i koordynację różnych form integracji i wypoczynku dzieci i młodzieży, a także imprez sportowych i rekreacyjnych,
g. wspieranie i podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu rozpowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego,
h. promocję, organizację i koordynację akcji społecznych i wolontariatu,
i. prowadzenie działalności o charakterze popularyzującym cele Stowarzyszenia,
j. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
k. transport osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
l. wykonywanie transportu w ramach ratownictwa sanitarnego,
m. udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym czynności ratunkowych,
n. zabezpieczanie osób, znajdujących się w miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, jak również na obszarze, na którym rozciągają się skutki tego zdarzenia oraz podejmowanie działań, zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
o. wykonywanie działalności leczniczej,
p. podejmowanie przy wykonywaniu celów statutowych współpracy z rożnymi podmiotami państwowymi lub prywatnymi na podstawie odrębnych umów i porozumień,
q. podejmowanie innych działań, które mają za zadanie wypełniać cele statutowe Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie realizując swoje cele może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

4. W celu podjęcia działalności gospodarczej niezbędna jest uprzednia uchwała Zarządu.

5. Podejmowanie jakiejkolwiek aktywności w ramach realizowania celów statutowych Stowarzyszenia, jak również prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej będzie uwzględniało wymogi, określone w odrębnych przepisach prawa, a dotyczących konkretnych form działania.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna będąca małoletnim w wieku pomiędzy 16. a 18. rokiem życia, mająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zgodnie z postanowieniami ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. W przypadku gdy członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest małoletni, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma on czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia, jednak w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

5. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia dokonuje Zarząd po złożeniu przez nich deklaracji członkowskiej. Zarząd dokonuje przyjęcia takich członków Stowarzyszenia uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. Postanowienia zdań 1 i 2 niniejszego ustępu nie dotyczą członków założycieli Stowarzyszenia.

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 30% (trzydziestu procent) członków Stowarzyszenia.

7. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach, spotkaniach, prelekcjach, sympozjach, szkoleniach, debatach, konferencjach, seminariach oraz innych inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek członkowskich.

9. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

11. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

12. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
– z powodu łamania postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
– z powodu niepłacenia składek członkowskich lub innych zobowiązań za okres powyżej 6 miesięcy,
– z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c. śmierci członka będącego osobą fizyczną,
d. utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną.

13. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 (czternastu) dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie tego odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

2.
a. okres sprawowania funkcji członka wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat (kadencja), a jego wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków,
b. mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go z ich składu.

3. Ponowne powołania tej samej osoby do władz Stowarzyszenia są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż 5 lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka.

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że pozostałe postanowienia Statutu stanowią inaczej oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego Rozdziału, a także z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VI ust. 1 i 2.

5. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

6. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku jako sprawozdawcze i raz na 5 (pięć) lat jako sprawozdawczo-wyborcze.

8. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany Statutu – dodatkowo o istotnych elementach treści proponowanych zmian. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno nastąpić co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem Walnego Zebrania Członków, listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, z zastrzeżeniem ust. 9-11.

9. Jeśli na Zebraniu nie ma wymaganego quorum, zwołuje się je ponownie w drugim terminie, nie później niż w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia, w którym Zebranie miało się odbyć w pierwszym terminie.

10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia wniosku jego zwołania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

12. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają na tym Zebraniu. Zebrania odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia.

13. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalanie zmian Statutu,
c. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d. wybór i odwoływanie wszystkich pozostałych władz Stowarzyszenia,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub inne władze Stowarzyszenia,
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h. uchwalanie wysokości świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 15. lit. g.
i. podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia członka honorowego do Stowarzyszenia,
j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, jego likwidacji i przeznaczeniu jego majątku,
k. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
l. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

14. Zarząd składa się z 3 (trzech) osób, spośród których wybiera on Prezesa i 2 (dwóch) Wiceprezesów. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

15. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c. realizacja celów Stowarzyszenia,
d. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
e. sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
f. uchwalanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich, z tym że maksymalna roczna wysokość składek członkowskich wynosi 12 zł (dwanaście złotych),
h. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
i. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
j. podejmowanie uchwał o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej lub zaprzestaniu jej prowadzenia przez Stowarzyszenie,
k. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli działalność taka jest prowadzona,
l. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 13. lit. i.
15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) osób, spośród których na pierwszym jej posiedzeniu wybiera się Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia (nie rzadziej niż raz w roku),
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i – jeśli Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą – bilansu,
c. składanie sprawozdań z kontroli na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu,
d. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
e. składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi lub o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
f. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

17. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i Fundusze
oraz reprezentacja

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. z darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej i ze sponsoringu,
c. z dochodów z własnej działalności statutowej,
d. z dochodów z nieruchomości będących własnością lub w użytkowaniu wieczystym Stowarzyszenia oraz z ruchomości będących własnością Stowarzyszenia,
e. z dotacji, subwencji, udziałów, akcji i lokat,
f. z dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, jeśli prowadzi ono taką działalność.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie znajdują przepisy ustawy – Prawo